درخواست حذف این مطلب
باید فکر کنم به خاطرات خوشم برگردم به عقب خیلی عقب اولین خاطره خوبم چیه؟چرا هیچی ازخوشیام یادم نیست ؟ فکر فکر فکر یادم نیست ولی تو قاطی پاتی های ذهنم یک جفت کفش می بینم

روزایی که برای کلاس پنجم امتحان می رفتم بدرقه مادرم برام بهترین روزهاست .تو راهنمایی چی؟ بهترین خاطره ام تو راهنمایی سخته واقعا" سخته انگار هیچ چیز خوشحال کننده ای نداشته ام .گاهی فکر می کنم من از بچ ... بزرگ شدم و یک طرف کیسه مشکلات پدر و مادر رو دوشم بود با خست ... پدر ش ... تم با گریه مادر ب ... من خانواده غم ... نی داشتم .اما باید راهی باشد .